Pass me not oh Gentle savior Lyrics

English and Shona Lyrics

Pass me not oh Gentle saviour (Musandipfuure)

Pass me not, O gentle Savior, Hear my humble cry; While on others Thou art calling, Do not pass me by.

Savior, Savior, Hear my humble cry; While on others Thou art calling, Do not pass me by.

Let me at Thy throne of mercy Find a sweet relief, Kneeling there in deep contrition; Help my unbelief.  

Refrain Trusting only in Thy merit, Would I seek Thy face; Heal my wounded, broken spirit, Save me by Thy grace. Refrain 

Thou the Spring of all my comfort, More than life to me, Whom have I on earth beside Thee? Whom in Heav’n but Thee?

Shona

Musandipfuura, Jesu ndinochema imi, Mukakomborera vamwe, Musandipfuura.

CHORUS

Jesu Tenzi, ndochemera imwi, Mukakomborera vamwe, musandipfuura.

Ndinotenda imwi, Jesu makandinunudza, Ndanga ndiri kufa, ini, muzvitema zvangu.   Ngandipiwe mwoyo chena wekumufarisa, Ndinomukumbira, Tenzi, ngandikomborerwe.     Ngerunako rwenyu, Jesu,ndomutsvaka zvino, Mwoyo wangu ngaurapwe, ndoda kuponeswa. Ropa renyu ngarikudzwe,rindishambe nhasi, Muri mununuri imwi, mwakandinunura. Muri tsime yeupenyu nerufaro rwese, Ngandiinwe iyi tsime, ndinenyota huru. Imwi munonyararidza mwoyo wangu uyu, Pasi pano nokudenga, muri Tenzi wangu.    

 

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!