Mweya wangu uno muponesi

An AFM Hymn

Title – Mweya Wangu Uno Muponesi

 

Mweya wangu uno Muponisi
Ndakasunungurwa;
Musununguri ngandininiswe,
Ndichagamuchirw asu?

Ndoda, ndoda, ndoda,
Mwari muyamuri uri wangu,
Ndakatengwa neropa raIshe,
Ndavawake chose.

 

Nengoni ndichagamchira tsitsi,
Rudo rwako Kristu,
Rwaukunda moyo wangukwazvo,
Ndichavimba newe.

Unoziva kusasimba kwangu,
Ndotya kurasika,
Asi iwe urisimba rangu,
Unondipa simba.

 

 

Hongu Ishe, tipe isu tose
Ngoni dzako nhasi,
Nezvinobva pamoyo tichiti;
Ndichava waKristu.

 

Vakauya vamwe vachibvunza;
Tingapone here
Hongu ndinoda muponisiwe.
Nesu tinodaro

 

 

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!